Reglement

Reglement Stichting Loopgroep Ooijpolder

Ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel onder nummer 09165848

1. De Stichting Loopgroep Ooijpolder heeft tot doel: het organiseren van evenementen op het gebied van de hardloopsport, trainingen en dergelijke, en voorts al hetgeen met een en ander of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

2. Het bestuur van de Stichting Loopgroep Ooijpolder bestaat uit drie tot vijf personen. Op dit moment zijn dat Annemarie Peijnenborgh (voorzitter), Roel van Maasakkers (secretaris), Gerben van Eck (penningmeester), Herman Meij (lid) en Marcel den Hartigh (lid).

3. Deelnemers betalen aan de Stichting een vergoeding voor de deelname aan de onder punt 1 genoemde activiteiten. Zij gaan hun lidmaatschap van de Stichting Loopgroep Ooijpolder aan voor een jaar, dat loopt van 1 september t/m 31 augustus van het jaar daarop. Het lidmaatschap wordt zonder schriftelijke opzegging voor aanvang van het seizoen steeds automatisch met een jaar verlengd. Schriftelijke opzegging (per brief of mail) wordt bij de secretaris (secretaris@loopgroepooijpolder.nl) gedaan. Nieuwe leden kunnen na twee kennismakingstrainingen voor een half jaar lid worden, daarna gaat hun lidmaatschap over in een lidmaatschap voor een jaar. De contributie in het eerste jaar van het lidmaatschap is naar rato van de nog resterende trainingen van dat seizoen. Behoudens uitzonderingen, zulks ter beoordeling van het bestuur, vindt geen restitutie plaats als een deelnemer halverwege het jaar of halve jaar zijn deelname aan de trainingen staakt. Deelnemers geven de Stichting toestemming om deze vergoedingen middels automatische incasso te innen. Opschorten van de verplichting tot betalen kan verleend worden aan diegenen die door blessure of andere redenen tijdelijk niet in staat zijn om de trainingen te volgen. Deze verzoeken doet de deelnemer zelf aan het bestuur, die hierin beslissend oordeelt. Het verzoek wordt gedaan aan het begin van een afwezigheidperiode, niet achteraf.

4. Deelname aan de onder punt 1 genoemde activiteiten geschiedt voor eigen risico. In voorkomende gevallen waarbij de Stichting juridisch aansprakelijk gesteld wordt voor schade tijdens de genoemde activiteiten is de Stichting verzekerd voor die aansprakelijkheid.

De deelnemers zorgen ervoor dat hun persoonlijke veiligheid optimaal gewaarborgd is. Zo zijn de deelnemers o.a. verplicht om tijdens trainingen na zonsondergang een veiligheidshesje of verlichting te dragen. Als zij daar niet aan voldoen zal de trainer hun de toegang tot de training ontzeggen.

5. De begeleiding tijdens de activiteiten van de stichting wordt gedaan door vrijwilligers van de stichting. Zij kunnen hiervoor een onkostenvergoeding ontvangen.  

6. De minimumleeftijd voor het deelnemen aan de trainingen is 16 jaar, met uitzondering van de trainingen van de jeugdgroep. Het bestuur behoudt zich het recht voor hierop uitzonderingen te maken. Het bestuur neemt bij een eventuele beslissing tot uitzondering de mening van de trainer en de groep waarin de deelnemer jonger dan 16 wil gaan lopen, mee in haar beslissing.  

Millingen aan de Rijn, voor het laatste bijgewerkt op 27-03-2022